Varegg Fotball og IL Sandviken enige om samarbeid

, ,

Det er med glede Varegg Fotball og IL Sandviken kan melde om at det 4. januar 2024 er signert en intensjonsavtale om samarbeid i ungdomsfotballen. Hovedhensikten med avtalen er å sikre fotballtilbudet for ungdom i bydelen, som geografisk strekker seg fra Bergen sentrum til ytre Sandviken.

Formål

På bakgrunn av den historiske og nåværende situasjon i ungdomsfotballen lokalt har Varegg Fotball og IL Sandviken ilengre tid vært i dialog og drøftet muligheten for å finne felles grunnlag for et samarbeid med intensjon om å styrke fotballtilbudet i klubbene. I 2023 ble det nedsatt et samarbeidsutvalg som begynte et formalisert arbeid med dette. Hensikten med en slik avtale er å skape bedre betingelser for et helhetlig og differensiert tilbud i ungdomsfotballen, hvor vi i større grad forhindrer frafall og vektlegger kvalitet i utviklingsarbeidet vårt. Ikke minst innen jentefotball ser vi at samarbeid er viktig, nødvendig og hensiktsmessig – i et jentesatsingsperspektiv. 

Avtalen vil gi et enda mer forutsigbart fotballtilbud til ungdom i bydelen, og skal bidra til at de ikke risikerer å stå uten et tilbud på grunn av liten spillerstall i sine respektive klubber.

Samarbeidet

Tidsperspektiv for avtalen er 5 år. Samarbeidet starter fra det året jentene og guttene begynner på ungdomsskolen, som for begge klubbene primært er Rothaugen Skole. Det vil altså bli et samarbeid på alle årskull f.o.m. året spillerne fyller 13 år t.o.m året spillerne fyller 19 år. I 2024 blir det en overgangsordning for eldste kullet som er G19. 

Samarbeidet gjelder alle lag uavhengig av størrelse på spillergruppen, både jenter og gutter. Det ligger nå an til rette for en god treningshverdag allerede fra starten av 2024. 

Avtalens visjon «flest mulig – lengst mulig – best mulig» skal være førende for arbeidet, hvor målet er sammen å skape gode opplevelser for alle som ønsker å spille fotball på det nivået de selv vil. 

Samarbeidsutvalget bestående av representanter fra begge klubber, har hatt dialogen i klubbene opp mot krets. Utvalget har hatt bred enighet om at dette er den riktige veien å gå, og begge klubbers styre med berørte avdelingsstyrer støtter retningen. 

Det vil bli lagt opp til jevnlig evaluering hvor samarbeidslag, sportslig utvalg og samarbeidsutvalg vil være representert. 

Avtalen berører ikke seniorfotball, men det ligger en forpliktelse til å utrede mulighet for samarbeid på senior bredde, for å ivareta et tilbud også til denne gruppen. A-lagene holdes utenom.

Hva vil dette bety for deg og ditt lag?

Fremover er det vesentlig at lag på samme årskull fra begge klubber møtes for å bli bedre kjent, og starter dialog for hvordan man best mulig kan få dette til å fungere i praksis. 

Et felles sportslig utvalg med representanter fra begge klubber vil bli satt, med ansvar for å forvalte samarbeidsavtalen og lage felles rammebetingelser. Sportslig utvalg vil bli en viktig brikke for lag å lene seg på i avtaleperioden sammen med samarbeidsutvalget. Inviter gjerne disse to utvalgene til de innledende møtene. 

Medlemskap for spillere endres ikke som følge av avtalen. 

– Medlemskontingent betales til klubben man er medlem av. 

– Treningsavgift betales til klubben man er medlem av. Treningsavgift skal være lik i begge klubber for spillere på samme samarbeidslag. 

Kommunikasjon mellom spillere, foreldre, lagledere og trenere skal foregå på en plattform som velges av samarbeidsutvalget.

Spennende tid foran oss

Vi har stor tro på at veivalget er riktig for begge klubber og at det vil komme våre ungdommer og fremtidige ungdommer til gode. Vi går en spennende tid i møte og ser positivt på et tett, godt og fruktbart samarbeid til det beste for bydelens fotballungdom. 

Nå gjelder det å sette i gang. Det er viktig at alle – trenere, lagledere, spillere og alle foresatte – er positive til dette nye. Styrene oppfordrer alle til å åpne armene og ta i mot din nye lagspiller. Vær ivrig og deltakende med på treningene slik at vi allerede ved kommende sesong kan vise at vi som tilhører Stemmemyren fra både indre og ytre Sandviken både kan og vil noe. 

En stor takk til samarbeidsutvalget for et godt arbeid – og tilbegge klubbers styrer – for den gode forståelse om samlingen av fotballungdom i bydelen.

Kontaktpersoner

IL Sandviken:

Varegg Fotball: