Fair Play i Varegg Fotball

Foto: NFF

Fair Play er samlebegrepet for norsk fotball sitt verdiarbeid og handler både om det som skjer på banen og det som skjer utenfor banen. Fair Play skal prege aktiviteten vår på alle nivåer. Alle som er aktive i fotballen skal vise respekt for og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett, vise respekt for alle mennesker og arbeide for å forsterke fellesskapet. Treninger og kamper skal foregå i trygge rammer slik at alle får gode opplevelser. Fair play skal synliggjøre hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom, og er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger.

Fair Play handler om hvordan vi møter hverandre og hvordan vi snakker til hverandre, hvordan vi inkluderer alle og hvordan vi fordeler spilletid og oppmerksomhet. Fair Play prinsippene ligger til grunn for all aktivitet i Varegg Fotball, fra barnelag til veteraner.

Hvordan lagene bør jobbe med Fair Play

Fair Play-verdiene skal gjennomsyre all aktivitet i lagene.

De voksne rundt laget

De voksne rundt laget må være bevisste på sin rolle som forbilder for spillerne. Dette gjelder både trenere, lagledere og foreldre. Vi ønsker at alle lag går gjennom Fair Play prinsippene med sine voksenpersoner og at Fair Play er tema på alle trener- og foreldremøter, både før og gjennom sesongen. Til dette arbeidet kan man bruke NFF sine Foreldrerettregler og Spiller – og trenervettregler.

Vi ønsker også at alle trenere, lagledere og annet støtteapparat gjennomfører NFF sitt Fair Play-kurs, som dere finner her. Ved å fullføre kurset signerer man en Fair Play kontrakt der man forplikter seg til å følge Fair Play reglene.

Spillerne

Vi ønsker at alle lag jobber systematisk og kontinuerlig med spillerne sine med Fair Play verdiene. Dette arbeidet må tilpasses spillernes alder og modenhet.

NFF har laget flere ressurser lagene kan bruke i dette arbeidet:

Natursti – Natursti med spørsmål om Fair Play. Sosialt og lærerikt. Både spørsmål og svarark ligger klare til å skrives ut. Passer for barn i alderen 5-10 år. Lenke: Natursti – NFF

Fair Play spørsmål – En rekke påstander spillerne skal vurdere om er innenfor Fair Play. Passer for barn i alderen 8-14 år.

Fair Play skolen – Et undervisningsprogram med fokus på god folkeskikk, raushet og respekt. Inneholder ulike moduler, hver med en video som beskriver en situasjon fra barnas/ungdommenes hverdag. Et arbeidshefte er utarbeidet med spørsmål man kan bruke som utgangspunkt for diskusjon og/eller gruppearbeid ifb med de ulike videoene. Passer for barn i alderen 8-14 år.

Fair Play kurs – Fotballens Fair Play kurs. Ved å fullføre kurset signerer man en Fair Play kontrakt der man forplikter seg til å følge Fair Play reglene. Bør gjennomføres av alle spillere over 13 år.

Kampvert

Alle lag som deltar i vanlig seriespill (ikke seriecup), skal stille med 1-2 kampverter på alle sine hjemmekamper i serien. Kampvertene skal bidra til en god ramme rundt kampen og påse at kampen gjennomføres i tråd med NFF sine Fair Play verdier. Kampvertene spiller en viktig rolle i forebyggingen av uønskede hendelser og det er derfor viktig at alle lag oppfyller sine forpliktelser med kampverter på hjemmekamp.

Her finner man et eget infoskriv som beskriver oppgavene til kampvertene. Dette kan distribueres etter ønske og behov til de som påtar seg kampvertoppgavene.

Hvordan varsle om uønskede hendelser?

Om du opplever eller er vitne til uønskede hendelser i fotballen, bør du varsle. Uønskede hendelser kan handle om grov språkbruk, trusler, trakassering, diskriminering og mobbing, eller om selektering og fordeling av spilletid. Det kan også handle om vold og seksuell trakassering eller overgrep.

NFF har en egen varslingskanal, NFF varslingskanal, der man kan varsle under fullt navn eller anonymt. Varselet går til NFF sentralt, som vil vurdere videre saksgang.

Du kan også varsle til klubbens tillitspersoner, det være seg Fair Play ansvarlig, Sportslig Utvalg, ansvarlig for din avdeling (barnefotball / ungdomsfotball / senior) eller direkte til styreformann. Kontaktinfo til klubbens tillitspersoner finner du her.

Vi ønsker at varslingskanalene gjøres kjent for alle trenere, lagledere, foreldre og spillere.

Fair Play ansvarlig i Varegg Fotball: Trond Erik Stølås, samfunn@vareggfotball.no