blank

Handlingsplan mot seksuelle overgrep og trakassering

Innledning

For å få et bedre idrettsmiljø og forebygge seksuell trakassering og overgrep, er det viktig at de som utsettes for dette tør å ta opp saken. Dette kan være vanskelig, ikke minst gjelder det for barn og unge. Utøvere som utsettes for seksuell trakassering av noen i støtteapparatet kan være redd for represalier eller straff, føle usikkerhet, skam og skyld eller redsel for ikke å bli trodd. Det er derfor viktig å presisere at dersom noen har mistanke om seksuell trakassering eller seksuelle overgrep plikter man å varsle om dette, enten man er forelder, del av støtteapparatet eller utøver.

Varegg Fotball har nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger.

Handlingsplanen er et vedlegg til Varegg Fotballs overordnede Beredskapsplan, og skal holdes oppdatert og revideres samtidig med den.

Alle varsler eller mistanker om seksuell trakassering eller overgrep skal behandles som en alvorlig hendelse, og Beredskapsplanen skal aktiveres.

Alle i støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har ansvar for at Handlingsplanen gjøres kjent og overholdes i klubben.

Hva er seksuell trakassering og overgrep?

Seksuell trakassering er seksuell oppmerksomhet som er uønsket og plagsom for den det rammer. Dette kan være både verbalt og/eller fysisk.

Seksuelle overgrep er seksuelle handlinger utført mot noen som ikke gir eller er i stand til å gi samtykke.

Kjøreregler i Varegg Fotball

 • Alle voksne med trener/laglederfunksjon tilknyttet lag i klubben, samt voksne som skal overnatte sammen med lag på cuper, skal fremvise gyldig politiattest.
 • Klubben skal holde oversikt over politiattester og påse at det fremvises oppdaterte politiattester i henhold til politiets reglement.
 • Det nytes aldri alkohol sammen med spillere under idrettsarrangement/cuper.
 • Begge kjønn bør være representert i støtteapparatet til de forskjellige lagene.
 • Trenere skal ha spillersamtaler i klubbens møterom eller andre “offentlige” steder, i tidsrom hvor det foregår annen aktivitet parallelt.
 • I Varegg Fotball sover vi sammen på sovesal eller flere barn/unge på samme rom når vi er på cuper – ingen voksne sover alene sammen med noen av medlemmene.
 • I Varegg Fotball dusjer ikke trenere alene sammen med enkeltutøvere.
 • I Varegg Fotball er det minst to spillere på hver trening sammen med treneren.
 • I Varegg Fotball inviterer ikke trenere/tillitsvalgte enkeltutøvere hjem til seg uten at flere er til stede.

Sosiale medier og kontakt med spillerne

 • I Varegg Fotball bruker vi e-post, SMS eller meldingsfunksjonen i Spond til kontakt med spillere.
 • Ved kontakt med barn og ungdom skal spillerens foresatte holdes orientert og kopieres inn på meldinger.
 • Ingen trenere, lagledere eller andre i støtteapparatet skal være på Snapchat eller andre sosiale medier med barn og unge i klubben.
 • Oppdages brudd på kontaktbestemmelsene suspenderes den det gjelder umiddelbart
  fra alle roller i klubben, frem til saken er avklart av Beredskapsgruppen

Filming, fotografering og deling på nett og i sosiale medier

Gjort riktig kan bilder og videosnutter av spillere og lag kan være med på å bevare gode minner og skape et godt felles miljø. Motsatt kan det få alvorlige konsekvenser for spillere og klubb dersom bilder og film deles uten samtykke.

Varsling

Det er viktig at man griper inn og varsler dersom noen opplever seksuell trakassering eller overgrep! Her ser du hvordan du går frem i Varegg Fotball:

Dersom man oppdager eller mistenker at noen utsettes for seksuelle overgrep plikter man å varsle om dette.

Dersom Beredskapsgruppen i Varegg Fotball mottar varsel skal Beredskapsgruppen vurdere om saken bør tas videre til politi eller fagpersonell.

Beredskapsgruppen kan varsles på e-post til styreleder og/eller nestleder i klubben: https://vareggfotball.no/kontakt-oss/

Lagleder eller andre tillitspersoner som mottar varsel, skal umiddelbart varsle Beredskapsgruppen.

Dersom varsel eller mistanke gjelder overgrep mot mindreårige bør de foresatte straks informeres. Deretter tar Beredskapsgruppen saken videre til politi eller fagpersonell. Dersom varsel eller mistanke gjelder den mindreåriges egne foresatte skal Beredskapsgruppen umiddelbart ta kontakt med politi.

Dersom Beredskapsgruppen mottar varsel som gjelder lagleder, trener eller annen tillitsperson i klubben, skal vedkommende umiddelbart suspenderes fra alle sine roller i klubben frem til saken er avklart.

Beredskapsgruppen må sørge for at taushetsplikten overholdes. Dette gjelder både overfor den som opplever seksuelle overgrep og den som blir beskyldt for slik oppførsel.

Beredskapsgruppen må vurdere behovet for å ivareta andre medlemmer i støtteapparat og spillergrupper i forbindelse med varslingssaker, og om det kan være nødvendig å holde
allmøter eller på annen måte dele informasjon om prosess (uten å bryte med
taushetsplikten).

Alle varsler skal behandles seriøst og fortrolig. Det betyr at identiteten til varsler og
personer/hendelser det er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er
nødvendig for den videre behandlingen av saken.