Image Icon

Rekrutteringsplan 

I Varegg Fotball sikter vi mot å rekruttere barn i overgangen mellom barnehage og første klasse, i henhold til følgende rekrutteringsplan: 

Åpen dag 

Etter påskeferien har vi «åpen dag» en gang i uken hvor siste års barnehagebarn med foreldre kan møte opp og spille lekebasert fotball. Rekrutteringsansvarlig i styret har ansvar for at barnegruppen arrangerer “åpen dag”. Barnegruppen består av rekrutteringsansvarlig og jenteansvarlig fra styret, den i SU med barneansvar, samt 2-3 “faddere” fra det nest yngste barnekullet.  

Informasjon om “åpen dag” spres via FAU i barnehagene i nærmiljøet (Mulesvingen, Kidsa Christinegaard, Ladegården, Sandviken Menighetsbarnehage, Skansemyren barnehage, Fløyen Naturbarnehage). Det skal også legges ut informasjon på klubbens hjemmesider og i klubbens sosiale medier. Barnegruppen hjelper aktivitetene i gang, men det er foreldrene som har ansvaret for å gjennomføre aktiviteter på de åpne dagene. Barneansvarlig må sørge for at det settes av treningsflate og treningstid en gang i uken (evt en helgedag) i perioden påske-sommerferie. 

Ila de åpne dagene skal klubbens barneansvarlig gjøre seg kjent med barn og foreldre, informere om klubben og skrive ned navn og nummer på aktuelle frivillige, samt opprette Spond-grupper for de aktuelle lagene. 

Rekrutteringsdager 

Etter sommerferien skal barneansvarlig sørge for at barnegruppen avholder minst en rekrutteringsdag, i løpet av månedsskiftet august/september. Barneansvarlig må sørge for at treningstider for oppstartskullet er bestemt i forkant av rekrutteringsdagen. 

Vi informerer om rekrutteringsdagene gjennom skolene i vårt nedslagsfelt (Krohnengen og Eventyrskogen Skole og Christie Krybbe Skoler). Dette skjer via FAU og foreldregrupper i sosiale medier, samt klubbens hjemmeside og klubbens sosiale medier, samt i årskullets grupper på Spond. Informasjonsskrivene skal være både på norsk og engelsk.  

Oppstartsmøte 

Foreldre som ønsker å bidra som trenere og lagledere samles til eget møte med klubbens barneansvarlige og andre fra Styret. Dette møtet skal avholdes senest to uker etter rekrutteringsdagen. På dette møtet skal det avklares trener og lagleder for de enkelte lagene i kullet, en hensiktsmessig oppdeling av kullet mtp antall barn fra hver skole og andre relevante momenter. Det skal også informeres om klubben, klubbdrift, forventninger og krav til foreldretrenere, for eksempel trenerkontrakter, politiattester, økonomi, utstyr, innhold på treninger klubbens visjoner og mål og dokumenter.  

Etterekruttering 

Etterekruttering skjer ved gjennom skolenes foreldregrupper og på klubbens hjemmeside og klubbens sosiale medier. Barneansvarlig har ansvar for at dette skjer umiddelbart etter påske påfølgende år. Utover dette skal klubbens hjemmesider alltid inneholde informasjon og kontaktinfo for de ulike årskull. 

Rekrutteringsansvarlig 

Styrets medlem med særskilt ansvar for barneavdelingen er også rekrutteringsansvarlig. Barneansvarlig skal også ha støtte i en egen rekrutteringsgruppe bestående av en representant fra klubbens Jenteutvalg og en representant fra Sportslig Utvalg, samt minst to andre trenere/lagledere fra barneavdelingen.  

Rekrutteringsansvarlig har følgende oppgaver: 

  • Sørge for banetilgang og informasjon om «åpne dager» på vårparten. 
  • Innhente navn, tlf.nr og e-postadresse til aktuelle trenere og lagledere. 
  • Samle rekrutteringsgruppen etter påske hvert år, og bli enige om datoer og opplegg for rekrutteringsdagene. 
  • Sørge for informasjon gjennom skolenes foreldregrupper i sosiale medier samt synliggjøring i klubbens sosiale medier og på klubbens hjemmesider. 
  • Samle nye trenere og lagledere til oppstartsmøte. På dette møtet skal følgende emner tas opp: 
  • Informasjon om klubben 
  • Informasjon om lagleder- og trenerrollene, samt oppgavene som ligger til disse 
  • Introduksjon av klubbens sportsplan (gis av SU-representant), med tips om hvordan treningene bør legges opp første tiden for å gi barna en morsom og meningsfull inngang til fotballen. 
  • Informasjon om klubbens verdier og holdninger, fair play, politiattest osv.